Dzisiaj jest sobota, 27 lutego 2021 roku. Imieniny: Gabriela i Anastazji.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
1 % podatku
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS 2021
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi decydują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Po dokonaniu analizy kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami ustalono, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca i w sposób nieselektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca są niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na wysokość opłat wpływ ma przede wszystkim ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Przed wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ilości wystawianych odpadów były znacznie mniejsze. Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że strumień generowanych odpadów, zwłaszcza w sektorze domów jednorodzinnych znacznie przekracza przyjęte założenia.

Niewątpliwie znaczny wzrost masy odbieranych odpadów od mieszkańców sprzyja wzrostowi kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Wykonawca świadczący usługi odbioru odpadów musi również ponieść koszty ich odzysku lub unieszkodliwiania wraz z kosztami transportu. Zgodnie bowiem z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno odpady zmieszane oraz odpady zielone Wykonawca zobowiązany jest przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania do wskazanego w ww. planie RIPOK w Inowrocławiu, przy ul. Bagiennej 77, 88-100 Inowrocław. Koszt zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest bardzo wysoki. Mając na uwadze fakt, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a gmina nie może partycypować w kosztach przeznaczonych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aby system odbioru i zagospodarowania odpadów funkcjonował dalej jako samobilansujący się wyłącznie z środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami, a nie z innych środków pochodzących z budżetu Gminy Mogilno konieczne było podniesienie obowiązujących stawek do kwoty, która będzie realna w stosunku do potrzeb i zabezpieczy spełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy.


W związku z tym, w dniu 16 grudnia 2020 Rada Miejska w Mogilnie podjęła uchwałę Nr XXIII/235/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Od 1 lutego 2021 r. będzie wynosić:

- 24,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

- 50,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. W związku ze zmianą stawki nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.
9785_t.jpgPolityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino