Dzisiaj jest czwartek, 28 stycznia 2021 roku. Imieniny: Walerego i Radomira.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Zakończyły się prace przy realizacji Projektu pn. „Remont budynku Przedszkola nr 3 w Mogilnie”.


Cel projektu to: Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Mogilno. Został on osiągnięty poprzez cele pośrednie tj. - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, - poprawa warunków lokalowych do realizacji zadań oświatowych w gminie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 035 758,13 zł.


Efektem realizacji projektu są:

Wskaźnik produktu:

• liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.

• liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu:

• liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej – 125 osób tj. liczba dzieci rzeczywiście korzystających z infrastruktury przedszkolnej objętej wsparciem w ramach projektu;

• potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 125 osób tj. liczba użytkowników (dzieci), które mogą korzystać z udoskonalonej infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjne;

• liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 125 osób, tj. liczba użytkowników (dzieci), które mogą korzystać z udoskonalonej infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej.


31717_t.jpg 31718_t.jpg

31719_t.jpg

31720_t.jpg 31721_t.jpg

31723_t.jpg
27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Burmistrz Mogilna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Remont budynku Przedszkola nr 3 w Mogilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwiększający dofinansowanie.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 349 434,76 zł i obejmuje dofinansowanie 1 035 758,13 zł co stanowi 76,75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny Beneficjenta: 313 676,63 zł.

W dniu 20 maja została podpisana umowa z Zakładem Remontowym „PERFEKT” Piotr Smółka ze Świerkówca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez Gminę Mogilno przetargu nieograniczonym na wykonanie Remontu budynku Przedszkola nr 3 w Mogilnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


Celem projektu jest lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Mogilno zostanie on osiągnięty poprzez cele pośrednie tj.

- doprowadzenie stanu technicznego obiektu przedszkola nr 3 w Mogilnie, gdzie realizowane jest wychowanie przedszkolne do stanu, który nie zagraża bezpieczeństwu i zamknięciu obiektu;

- dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

- poprawa warunków lokalowych do realizacji zadań oświatowych w gminie;


Planowanym efektem realizacji projektu:

Wskaźnik produktu:

 • liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Wskaźnik rezultatu:
 • liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej – 125 osób tj. liczba dzieci rzeczywiście korzystających z infrastruktury przedszkolnej objętej wsparciem w ramach projektu;
 • potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 125 osób tj. liczba użytkowników (dzieci), które mogą korzystać z udoskonalonej infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjne;
 • liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 125 osób, tj. liczba użytkowników (dzieci), które mogą korzystać z udoskonalonej infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej.


Całkowita wartość projektu 1 381 010,84 zł. z czego dofinansowanie Funduszu Europejskiego w kwocie 981 750,00 zł.

Zakres działań w projekcie:

 • elewacja: docieplenie budynku;
 • wymiana istniejącego pokrycia dachu wraz z izolacją;
 • przystosowanie łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych tj. remont pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych bezpośrednio przy oddziałach dziecięcych, polegający na wymianie: instalacji wodno-kanalizacyjnej, okładzin ściennych i podłogowych, porcelany i armatury łazienkowej;
 • instalacje elektryczne: wykonanie instalacji w trzech oddziałach dziecięcych, łazienkach i ciągu komunikacyjnym;
 • stolarka drzwiowa: wymiana 4 szt. drzwi zewnętrznych, w tym jedne drzwi wejścia głównego do budynku, 3 szt. drzwi do pomieszczeń gospodarczo- technicznych, 6 szt. drzwi wewnętrznych do oddziałów oraz drzwi z oddziałów do wc i z ciągu komunikacyjnego do wc oraz 1 szt. drzwi stalowych p. pożarowych pomiędzy piwnicą a parterem budynku.
 • konstrukcja stropów: sufity podwieszane, podłogi i okładziny;
 • różne pozostałe – porządkowe.


Zakończenie projektu planowane jest na 31.10.2019 r.


30476_t.jpg 30477_t.jpg
24 kwietnia 2019 r. burmistrz Leszek Duszyński oraz skarbnik Emilia Gałęzewska podpisali w Toruniu umowę na dofinansowanie projektu pn. „Remont budynku Przedszkola nr 3 w Mogilnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiegi na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to 1 381 010,84 zł., kwota dofinansowania to 981 750,00 zł.
30056_t.jpg

Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino