Dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia 2021 roku. Imieniny: Agnieszki.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Mogilna pełni funkcje wieloletniego, interdyscyplicarnego i zintegrowanego programu operacyjnego wdrażanego w celu przywrócenia miastu funkcji, które będą dla niego stanowić podstawę rozwoju. Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Mogilna rozpoczęły się w 2008 roku. Horyzont czasowy obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Mogilna zaplanowano na lata 2009-2015. Lokalny Program Rewitalizacji przysłuży się Miastu jako narzędzie umożliwiające przygotowanie i wdrażanie konkretnych działań rewitalizacji w długofalowej perspektywie. Aby móc wypełnić to zadanie Program został sporządzony na bazie diagnozy problemów przy udziale społeczności lokalnej oraz odnalezieniu cech charakterystycznych Mogilna, które dzięki inwestycjom mogłyby stać się jego potencjałem. Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczyni się do usunięcia zjawisk kryzysowych na wskazanym obszarze i zagwarantuje w długofalowej perspektywie zrównoważony rozwój Miasta Mogilna. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Mogilna przyczyni się do rozwiązania problemów miasta i będzie istotnym narzędziem wspierania rozwoju i poprawy jego atrakcyjności. Rewitalizacja będzie miała charakter kompleksowy i jest planem wielowątkowych, wzajemnie wzmacniających się synergicznych działań zmierzających do wywołania jakościowej zmiany na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, co doprowadzi do zmiany negatywnego wizerunku całego miasta.


6432_t.jpg


Proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicznym i przeprowadzonych na obszarze objętym programem rewitalizacji wpłynie na wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej i przywrócenie mu dawnych funkcji oraz przypisanie nowych. Realizacja projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta przyczyni się do stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju, a w szerszej perspektywie do wzrostu konkurencyjności miasta w skali ponadlokalnej.


Podstawę prawną do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mogilna stanowią: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wraz z Uszczegółowieniem oraz opracowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji”.


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino