Dzisiaj jest wtorek, 22 września 2020 roku. Imieniny: Tomasza i Maurycego.
Unia Europejska
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych

2019-07-17 14:31:40

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje o realizacji projektu "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim (IV)" wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014-2020.


Ze wsparcia w ramach projektu skorzystać mogą byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, spełniający kryteria grupy docelowej.


Grupę docelową projektu stanowią osoby powyżej 29 roku życia zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie, w szczególności:

➢ osoby powyżej 50 roku życia;

➢ kobiety;

➢ osoby z niepełnosprawnościami;

➢ osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy;

➢ osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym).


Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.


Wartość projektu wynosi 2 836 714,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 2 411 207,00 zł.


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim, w szczególności: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.


Ze wsparcia w ramach projektu skorzystać mogą byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, spełniający kryteria grupy docelowej.


Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania zaplanowanych w danym roku form wsparcia z uwzględnieniem kryteriów udziału w projekcie.


W ramach projektu realizowane jest wsparcie w postaci:

− pośrednictwa pracy;

− staży;

− jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;

− refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

− prac interwencyjnych.


POWIATOWY URZĄD PRACY W MOGILNIE

ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno,

tel. 52 315-18-42, fax. 52 315-18-41

http://mogilno.praca.gov.pl

e-mail: tomo@praca.gov.pl


Ponadto dla każdego z uczestników projektu przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedza analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania.


Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 42 % uczestników projektu w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigrantów, reemigrantów, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3.


Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie, ul. Obrońców Mogilna 1, 88-300 Mogilno, pod numerem telefonu: 52 318 67 42, a także na stronie internetowej PUP w Mogilnie:

http://mogilno.praca.gov.pl/

Szczegółowe informacje nt. realizowanych form wsparcia uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie:

➢ staże: pokój nr 8, tel.: 52 318 67 31 i 52 318 67 30,

➢ prace interwencyjne: pokój nr 5, tel.: 52 318 67 22,

➢ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pokój nr 6, tel.: 52 318 67 39,

➢ refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: pokój nr 6, tel.: 52 318 67 39.

źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino