Dzisiaj jest wtorek, 25 czerwca 2019 roku. Imieniny: Łucji i Wilhelma.
PROJEKTY UE
NFOŚiGW
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

NGO: otwarty konkurs ofert

2019-01-08 16:01:35

Zarządzeniem Nr 8/19 Burmistrza Mogilna z dnia 8 stycznia 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.Zarządzenie Nr 8/19

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 8 stycznia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz §17 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 10/08 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zmienionego zarządzeniami Burmistrza Mogilna Nr 128/10 z dnia 20 grudnia 2010r., Nr 17/11 z dnia 31 stycznia 2011r., Nr 18/11 z dnia 1 lutego 2011r., Nr 42/11 z dnia 31 marca 2011r., Nr 17/2011 z dnia 19 grudnia 2011r., Nr 4/2012 z dnia 9 stycznia 2012r., Nr 7/2012 z dnia 12 stycznia 2012r. i Nr 97/12 z dnia 28 września 2012 r., Nr 117/13 z dnia 2 września 2013 r. oraz Nr 6/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. w związku z uchwałą Nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 01.02.2017 r., poz. 506), zarządzam, co następuje:


§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących zakresach:

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, używania tytoniu, dopalaczy i innym uzależnieniom realizowane w szczególności poprzez organizację zadań mających na celu aktywizację różnych środowisk w tym zakresie;

2) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób realizowane w szczególności poprzez:

a) organizację różnych form pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

b) aktywizację i integrację społeczną osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Mogilno;

3) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) realizowane w szczególności poprzez:

a) organizację badań profilaktycznych, konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań edukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowia,

b) wspieranie działań z udziałem osób niepełnosprawnych i ich najbliższego otoczenia (w tym spotkania, wyjazdy, wycieczki integracyjne, zawody i turnieje sportowe oraz inne formy aktywizacji i integracji),

c) aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi w celu zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu;

4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie realizowane w formie zajęć stacjonarnych w szczególności poprzez: organizację kursów, szkoleń, warsztatów i podobnych przedsięwzięć dla mieszkańców gminy;

5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży mające na celu bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego przez dzieci i młodzież z gminy Mogilno realizowane w formach stacjonarnych i wyjazdowych;

6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - za priorytetowe uznaje się projekty kierowane do dużej liczby mieszkańców gminy Mogilno oraz otwarte gminne imprezy cykliczne.

Ocenie merytorycznej nie będą podlegały, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu projekty, w których priorytetem w zadaniu są różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki.

7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej za priorytetowe uznaje się organizację:

a) zawodów, turniejów i zajęć sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój kultury fizycznej,

b) niekomercyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ogólnopolskim,

c) zawodów i turniejów upamiętniających sportowców działających na terenie gminy Mogilno;

8) turystyka i krajoznawstwo realizowane w szczególności poprzez:

a) wspieranie imprez, konkursów, rajdów i innych przedsięwzięć o charakterze turystyczno-krajoznawczym promujących miasto i gminę Mogilno,

b) wydawanie niekomercyjnych folderów, wydawnictw, publikacji i innych w postaci drukowanej promujących walory turystyczno-krajobrazowe gminy Mogilno.

Ocenie merytorycznej nie będą podlegały, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu różnego rodzaju wycieczki.

9) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) za priorytetowe uznaje się wspieranie szkoleń, konferencji i spotkań integracyjnych z udziałem organizacji pozarządowych.

§2. 1. Na realizację zadań, o których mowa w §1 w niniejszym konkursie planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 199.000 zł w tym:

a) zakres nr 1 w wysokości 170.000 zł

b) zakres nr 3 w wysokości 1.000 zł

c) zakres nr 7 w wysokości 7.000 zł

d) zakresy nr: 2, 4, 5, 6, 8, 9 łącznie w wysokości 21.000 zł

2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mogilna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Mogilno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Na realizację zadań publicznych z zakresu objętego konkursem z budżetu gminy w roku 2018 przeznaczono łącznie 176.000 zł.

§3. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) oraz zasad określonych w uchwale Nr XXVII/293/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Mogilno, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 01.02.2017 r., poz. 506).

2. Zlecenie zadania odbywa się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania.

3. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie wówczas oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w formie pisemnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

4. Oferent w realizację zadania winien wnieść wkład własny finansowy lub pozafinansowy wkład osobowy o wartości co najmniej 15% wartości zadania lub też wkład własny finansowy i pozafinansowy wkład osobowy o łącznej wartości co najmniej 15% wartości zadania.

5. Wkład osobowy oferenta stanowią świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, które oferent winien oszacować i udokumentować jego wartość. Jeżeli wolontariusz lub członek organizacji wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza lub członka organizacji winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe.

6. Udokumentowaniem pracy wolontariusza jest porozumienie zawarte pomiędzy organizacją realizującą zadanie, a wolontariuszem oraz karta pracy wolontariusza zawierająca liczbę przepracowanych godzin i rodzaj pracy.

7. Udokumentowaniem pracy społecznej członka organizacji jest jego oświadczenie zawierające liczbę przepracowanych godzin i rodzaj pracy.

8. Oferent nie wycenia wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania (cz. IV pkt 8 oferty).

9. Oferent jest zobowiązany do wpisania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (tabela w cz. IV pkt 5 oferty). W tabeli oferent winien wskazać co najmniej 3 rezultaty realizacji zadania oraz sposoby ich monitorowania.

§4. 1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 01.03.2019 r. i zakończyć się nie później niż 20.11.2019 r.

2. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Mogilna a oferentem.

3. Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Mogilno.

4. Na zadanie, któremu Burmistrz Mogilna przyznał dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferent nie może przeznaczyć innych dodatkowych środków z budżetu Gminy Mogilno.

§5. 1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie p. 106, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno lub przesłać pocztą na w/w adres, w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2019 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Wydział Promocji i Kultury”.

3.O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

4. Ofertę należy złożyć na druku, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

5. Oferty należy złożyć w 1 egzemplarzu, oddzielnie na każde zadanie.

6. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta są uprawnione do działania w jego imieniu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

7. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie www.bip.mogilno.pl zakładka organizacje pozarządowe (konkursy ofert dla organizacji pozarządowych) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, p. 103.

8. Oferty złożone po terminie, zawierające błędy formalne, niespełniające warunków ogłoszenia o konkursie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

§6. 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 28 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.

2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Mogilna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.

3. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:

1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem ze statutu – cz. II pkt 4 oferty);

2) złożenie oferty na obowiązującym druku;

3) złożenie 1 egzemplarza oferty oddzielnie na każde zadanie w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego – zakres nr …”;

4) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

5) parafowanie każdej strony oferty oraz czytelne podpisanie i opieczętowanie ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów;

6) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne);

7) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 15% wkład własny;

9) uwzględnienie w tabeli w cz. IV pkt 5 oferty dodatkowych informacji dotyczących minimum 3 rezultatów realizacji zadania publicznego;

9) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami otwartego konkursu ofert.

4. Jeżeli oferta zostanie złożona przez podmiot nieuprawniony wówczas oferta nie podlega dalszej ocenie.

5. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

6. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Konkursową, która przyznaje punkty w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 7. Punkty przyznawane są wyłącznie na podstawie jasnych i czytelnych informacji zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego.

7. Kryteria oceny merytorycznej:

I. Możliwość realizacji zadania w odniesieniu do celów i priorytetów konkursu - maks. liczba punktów 21

1. Celowość realizacji zadania

1) określenie celu/celów zadania – 3 pkt,

2) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (wskazanie danych i źródła danych uzasadniających potrzebę realizacji zadania) – 3 pkt,

3) zaangażowanie lokalnej społeczności w realizację zadania oraz wskazanie podjętych przez tę społeczność działań – 3 pkt,

2. Opis działań i rezultaty realizacji zadania

1) spójność zaplanowanych w ofercie działań z harmonogramem zadania – 3 pkt,

2) określenie konkretnych i mierzalnych rezultatów ilościowych i jakościowych – 2 pkt,

3) trwałość efektów po zakończeniu projektu i możliwość kontynuacji zadania – 4 pkt,

4) określenie w projekcie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, jego oddziaływania, wpływu na realizację projektu oraz sposobu minimalizacji – 3 pkt;

II. Kalkulacja kosztów realizacji zadania – maks. liczba punktów 10

1) prawidłowość i czytelność budżetu – 3 pkt,

2) bezbłędna kalkulacja kosztów w kosztorysie zadania (oferta zawierająca błędy rachunkowe w kosztorysie zadania nie otrzymuje punktów) – 4 pkt,

3) zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych (zawyżenie lub zaniżenie budżetu) - 3;

III. Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób – maks. liczba punktów 12

1) szczegółowe określenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację zadania – 3 pkt,

2) zaangażowanie wolontariuszy i członków organizacji w realizację zadania – 2 pkt,

3) określenie wkładu rzeczowego oferenta i partnerów w zadanie – 2 pkt,

4) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych lub takich samych zadań – 2 pkt,

5) określenie partnerów zaangażowanych w realizację zadania oraz wskazanie zakresu ich działań (za każdego partnera 1 pkt max – 3 pkty) – 3 pkt;

IV. Planowany wkład finansowy i pozafinansowy w realizację zadania – maks. liczba punktów 5

1) planowany udział środków finansowych własnych (ocenie podlega wkład finansowy przekraczający minimalny wymagany w ogłoszeniu konkursowym wkład finansowy) – 2 pkt,

2) zaangażowanie środków pochodzących z innych źródeł – 2 pkt,

3) planowany wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji) – 1 pkt;

V. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne – maks. liczba punktów od -1 do 2

Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje, które nie rozliczały dotacji z budżetu gminy otrzymują 0 punktów; organizacjom, które rozliczyły się nieterminowo i nierzetelnie odejmuje się 1 pkt) – 2 pkt.

Minimalna liczba punktów w tym kryterium, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie dotacji: 30 pkt. (60% z 50 pkt.)

8. Do dofinansowania z budżetu gminy będą rekomendowane zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 30 punktów (60 %) od każdego oceniającego członka Komisji.

9. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Mogilna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.

10. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem faxu.

§7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert i z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.11 ust. 2 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w 2018 r.

I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, tytoniowi i innym uzależnieniom

1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku - Nie palisz, nie pijesz, więc zdrowo żyjesz - 2.500 zł

2) KS „Pogoń” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla żaków (5-7 lat) - 15.220 zł

3) KS „Pogoń” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla orlików (8-10 lat) - 19.520 zł

4) KS „Pogoń” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla młodzików (11-12 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego - 20.520 zł

5) KS „Pogoń” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla trampkarza (13-14 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego - 17.800 zł

6) KS „Pogoń” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 15-16 lat (junior młodszy) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego - 17.040 zł

7) KS „Pogoń” w Mogilnie - Zajęcia piłkarskie dla młodzieży w wieku (17-18 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek - 15.900 zł

8) KS „Noteć” Gębice - Zajęcia piłkarskie dla dzieci (7-10 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego - 7.000 zł

9) KS „Noteć” Gębice - Zajęcia piłkarskie dla młodzieży (11-14 lat) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego - 7.000 zł

10) Mogileński Klub Sportowy „Sokół” Mogilno - Prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej - 12.000 zł

11) INICJATYWA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Padniewko w Padniewku - Życie wolne od uzależnień III - 2.500 zł

12) Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne - Cykl interdyscyplinarnych spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym - 3.000 zł

II. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie - Wakacje z historią - 1.800 zł

2) Stowarzyszenie „Wspólna droga” w Marcinkowie - Półkolonie z historią zapisaną nie tylko na fotografii - 2.200 zł

III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie - Zaduszki poetycko-muzyczne - 1.500 zł

2) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie - Poznajemy bogactwo polskiej kultury i przyrody - 1.200 zł

3) Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne - My tu Gramy – Dixie Team i przyjaciele - 1.200 zł

4) Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne - Koncertowo-rowerowe lato - 4.200 zł

5) Stowarzyszenie „Wspólna droga” w Marcinkowie - Nasza droga do niepodległości – biesiada w Marcinkowie - 900 zł

6) OSP w Goryszewie - „Święto kaszy” - 900 zł

7) Mogileńskie Towarzystwo Kultury - „Mogilno – moja Ojczyzna” – 620. rocznica nadania praw miejskich i 100. rocznica odzyskania niepodległości Mogilna - 1.500 zł

8) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w Żabienku - Radosna Niepodległa 2018 – Ogień Niepodległości - 1.200 zł

IV. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1) KS „Noteć” Gębice - XIV Turniej Piłki Nożnej im. L. Dworka - 3.000 zł

V. Turystyka i krajoznawstwo

1) Stowarzyszenie Motoklasyczni - Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej - 1.200 zł

§8. Informacja o konkursie podlega:

1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.mogilno.pl),

3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Mogilna ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie określonym w §1 pkt 1 oraz Pełnomocnikowi Burmistrza Mogilna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w §1 pkt 2-9.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść zarządzenia.

Pliki do pobrania.

źródło: inf. własna
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino