Dzisiaj jest poniedziałek, 22 lipca 2019 roku. Imieniny: Magdaleny i Bolesława.
PROJEKTY UE
NFOŚiGW
WYBORY 2019
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

POMOC SUSZOWA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W 2018 ROKU

2018-09-13 08:08:48

14 września br. rozpoczyna się nabór wniosków do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom w związku ze szkodami spowodowanymi suszą na terenie naszego województwa. Informujemy poszkodowanych o formach pomocy udzielanych przez rząd RP.1. Pomoc suszowa - uprawy rolne

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. i objęły co najmniej 70% danej uprawy.

Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. i objęły od 30% do 70% danej uprawy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych.


Powyższa pomoc będzie udzielana:

a) poza formułą pomocy de minimis, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo


b) w ramach formuły pomocy de minimis, w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.


Składając wniosek do ARiMR producenci rolni poszkodowani na skutek suszy lub powodzi będą mogli zadecydować o sposobie wyliczenia kwoty pomocy w odniesieniu do strat w średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.


2. Zasady składania wniosków o wsparcie do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Formularz wniosku będzie dostępny od 14 września na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - http://www.arimr.gov.pl/, w zakładce Susza - pomoc klęskowa


Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW,
  • oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis),
  • kopie polis ubezpieczeniowych.3. Susza - dodatkowe formy pomocy:

1. kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej;

2. poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji

w gospodarstwach, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;

3. udzielana przez KRUS pomoc w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu;

4. zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia

i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości ZWRSP oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy;

5. spłata oprocentowania przez ARiMR na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez Agencję;

6. ulgi w podatku rolnym udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.źródło: nadesłano
nadesłał(a): Redakcja
Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino