Dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia 2021 roku. Imieniny: Agnieszki.
Unia Europejska
Szczepienia-COVID-19
KWIECISZEWO BOISKO
SPIS ROLNY 2020
Światłowód
Numer rachunku
Informacje
NFOŚiGW
WYBORY 2020
System Ostrzegania
Mieszkanie Plus
PLATFORMA ZAKUPOWA
SESJA - TRANSMISJA
Imienne głosowania
____________________
AZBEST
Zmiana rachunku
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.


W szczególności należy:

1. Przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem;

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.


Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, burmistrz) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności aktualizacja WIW Bydgoszcz grudzień 2020 r.
PORADNIK DOTYCZĄCY PROWADZENIA UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY W GOSPODARSTWIE ORAZ PROWADZENIE "RZEŹNI ROLNICZEJ".


WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU "RZEŹNI ROLNICZEJ" - INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - STAN NA 25.06.2020

UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU SPISU CZŁONKÓW IZBY ROLNICZEJ UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU W WYBORACH DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ


Urząd Miejski w Mogilnie informuje, że spisy uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 r. są udostępnione do wglądu w siedzibie urzędu - pokój 116, I piętro.
WNIOSKI DO AGENCJI DO 15 maja


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację eWniosekPlus do 15 maja br.


Warto pamiętać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości w Biurach Powiatowych ARiMR można uzyskać wymaganą pomoc techniczną związaną z wypełnieniem wniosku oraz obsługą aplikacji. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania aplikacji eWniosekPlus wraz z filmami instruktażowymi znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus”.
POMOC SUSZOWA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W 2018 ROKU (komunikat z 13 września 2018)


14 września br. rozpoczyna się nabór wniosków do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom w związku ze szkodami spowodowanymi suszą na terenie naszego województwa, informujemy poszkodowanych o formach pomocy udzielanych przez rząd RP.1. Pomoc suszowa - uprawy rolne

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. i objęły co najmniej 70% danej uprawy.

Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. i objęły od 30% do 70% danej uprawy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych.


Powyższa pomoc będzie udzielana:

a) poza formułą pomocy de minimis, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo


b) w ramach formuły pomocy de minimis, w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.


Składając wniosek do ARiMR producenci rolni poszkodowani na skutek suszy lub powodzi będą mogli zadecydować o sposobie wyliczenia kwoty pomocy w odniesieniu do strat w średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.


2. Zasady składania wniosków o wsparcie do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Formularz wniosku będzie dostępny od 14 września na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - http://www.arimr.gov.pl/, w zakładce Susza - pomoc klęskowa


Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW,
  • oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis),
  • kopie polis ubezpieczeniowych.3. Susza - dodatkowe formy pomocy:

1. kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej;

2. poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji

w gospodarstwach, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;

3. udzielana przez KRUS pomoc w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu;

4. zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia

i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości ZWRSP oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy;

5. spłata oprocentowania przez ARiMR na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez Agencję;

6. ulgi w podatku rolnym udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.
Wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych (komunikat z 16 lipca 2018)


Informujemy, że zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 387/2018 z dnia 12.07.2018 została powołana komisja szacująca straty spowodowane gradem.

W związku z powyższym producenci rolni mogą składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych. Wszelkie informacje dostępne są w biurze nr 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie, tel. tel. 52 318 55 42. Druk wniosku do pobrania ze strony internetowej lub w biurze nr 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.


WNIOSEK - PLIK DO POBRANIA

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych (komunikat z 18 czerwca 2018)

W związku z niekorzystną sytuacją spowodowaną długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych do 6 lipca 2018, producenci rolni mogą składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych.


Wszelkie informacje dostępne są w biurze nr 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie, tel. tel. 52 318 55 42. Druk wniosku do pobrania ze strony internetowej plik do pobrania lub w biurze nr 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Ujemne skutki przezimowania


Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17 kwietnia 2018 r. została powołana komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania w marcu 2018 r. w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.


Producenci mogą składać wnioski do 10 maja 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Wszelkie informacje uzyskają Państwo w biurze 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Druk wniosku do pobrania wniosek.pdf, wniosek.doc lub w biurze 203 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

UWAGA na ASF


Informacje na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).


Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).


Więcej informacji na temat ASF
Informacja z 22 stycznia 2018


W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmoknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin informujemy o możliwości zgłaszania przez rolników informacji o poniesionych stratach.


Następujące informacje należy zgłaszać sołtysom do 29 stycznia 2018 r.:

  • powierzchnia podtopionych gruntów.
  • areał z którego nie zebrano plonów.
  • główne uprawy, których zbioru nie dokonano.
  • szacunkową wartość nie zebranych zbiorów.
  • areał na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych.
  • areał na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych.


Zebrane materiały pozwolą na zobrazowanie i ocenę sytuacji w gminie, która zostanie przedstawiona za pośrednictwem Wojewody Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także będą podstawą do ewentualnego wystąpienia Wojewody do MRiRW o udzielenie pomocy, dla poszkodowanych gospodarstw.


plik do pobrania
Komunikat ARiMR z 17 sierpnia 2017


W związku z anomaliami pogodowymi w województwie kujawsko-pomorskim w nocy z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu prosi rolników o pilne i niezwłoczne składanie oświadczeń wraz z stosownymi dowodami, o wystąpieniu siły wyższej, która spowodowała straty w danym gospodarstwie.


Więcej informacji udziela Biuro Powiatowe ARiMR w Mogilnie tel.52 318 53 00

FORMULARZ Z OŚWIADCZENIAMI

Informacja z 17 sierpnia 2017


W związku z przejściem przez część województwa kujawsko-pomorskiego frontu burzowego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 informujemy, że w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie pokój nr 106 (I piętro) do 5 września 2017 można składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości doznanych szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.


Wniosek do pobrania TUTAJ lub w pokoju nr 203 (II piętro). Więcej informacji pod nr telefonu 52 318 55 42.
W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych, zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 115/2017 z 24 maja została powołana komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.


Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mogilnie pokój nr 106 (I piętro) do 15 czerwca 2017 r. Wniosek do pobrania TUTAJ lub w pokoju nr 203 (II piętro). Więcej informacji pod nr telefonu 52 318 55 42.


Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino