Dzisiaj jest piątek, 16 listopada 2018 roku. Imieniny: Gertrudy i Edmunda.
PROJEKTY UE
SESJA - TRANSMISJA
____________________
Cegiełki pomnik
Mieszkanie Plus
Zmiana rachunku
Rajd Mogilno
UWAGA ASF
Ocena powietrza
Szlak Piastowski
WAŻNE
Profilaktyka
Infostrada
ePUAP
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /6hqigm8491/skrytka
Informacje i usługi
NIEBIESKA LINIA
Żłobek w Mogilnie
Mamografia
HOTEL MOGILNO
iBUK
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Mogilno
Katalog biblioteka
Głuchoniemi
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
WKU Inowrocław

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie informuje, że podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca br. Radni Rady Miejskiej uchwalili uchwałę nr XXI/222/16 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej gminy, zmniejszając liczbę punktów z 70 do 65.


plik do pobrania
UWAGA !!!

OD 01.01.2016 R. ZMIANY W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI


Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się zasady składania oświadczeń

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie

w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:

- złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 111 ust. 4,

- w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do

31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art. 111 ust. 7.


Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.


Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady uległy zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie,

a mianowicie:

A. przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia

o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych

30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),

- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- powyżej 18% alkoholu

który nie złoży do 31 stycznia 2016 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci

30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł

- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do

18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł

- 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.


Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.


B. przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja

i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych

30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5.


Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych

o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),

- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- powyżej 18% alkoholu

który nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł

- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do

18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł

- 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.


W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz

piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu

(z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2015 roku ustawowe progi określone

w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie

z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo

30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.


Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.


Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.Polityka cookies
Polecamy
Pogoń Mogilno
Kino